Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Dgidol Pen-y-Bont ar Ogwr

Prosiect Pen-y-bont ar Ogwr Ddigidol

Mae'r Prosiect Pen-y-bont ar Ogwr Ddigidol yn ddatblygiad newydd a chyffrous i'r Sir, sydd â'r amcan i sefydlu Pen-y-bont ar Ogwr yn arweinydd ym maes darparu deunydd dehongli treftadaeth trwy gyfryngau digidol.

Gyda mwy a mwy o bobl yn berchen ar ffonau clyfar a llechi ac yn eu defnyddio fwyfwy i gael gafael ar bob math o wybodaeth, gobeithia Pen-y-bont Ddigidol fanteisio ar y tuedd hwn a darparu profiad nodedig i'r defnyddwyr hyn wrth iddyn nhw grwydro'r Fwrdeistref Sirol.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ei weithgareddau o gwmpas 6 man lleol diddorol. Ein 'canolbwyntiau digidol' fydd y rhain a thrwy ddatblygu'r cynnwys a'r gallu technegol ym mhob safle byddant yn dod yn enghreifftiau o arfer orau o ran dehongliad treftadaeth gyfoes.

Y prif amcan ym mhob canolbwynt fydd sicrhau bod ymwelwyr yn cael eu haddysgu a'u diddanu ac y bydd y profiad digidol sydd ar gael, ac sydd mor hawdd cael ato, yn gwneud argraff fawr arnynt. Dylai'r profiad fod mor apelgar fel ei fod yn denu pobl i Ben-y-bont ar Ogwr ohono'i hun. 

Y chwe chanolbwynt treftadaeth a gynigir ar gyfer y prosiect yw:

→ Pen-y-bont ar Ogwr a'i Gestyll

→ Porthcawl a'r Arfordir

→ Cwm Ogwr

→ Cwm Garw

→ Oes y Diwydiannau

→ Maesteg a Chwm Llynfi

Dewiswyd y canolbwyntiau o ganlyniad i ymgynghori helaeth â rhanddeiliaid lleol sydd wedi helpu i nodi bylchau a chyfleoedd ar gyfer gwella'r gwaith dehongli. Bydd y prosiect hefyd yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ar raddfa ehangach gan gynnwys busnesau lleol ac wrth gwrs y gymuned leol yn gyffredinol. Bydd cynlluniau dehongli'n cael eu llunio ar gyfer pob canolbwynt a chyflogir cwmni digidol arbenigol i ddatblygu pob canolbwynt i'r eithaf.

Rhan ganolog o'r prosiect yw datblygu sgiliau digidol yn y gymuned leol trwy gyfrwng gweithdai a theithiau astudio. Gobeithir y gellir helpu i ddenu a chynnal diddordeb yn ein treftadaeth unigryw, a helpu i adeiladu ar waddol y prosiect hwn yn y dyfodol trwy gyflwyno gwybodaeth ddigidol mewn ffordd fwy cyfoes, deinamig a difyr.

Cefnogir prosiect Pen-y-bont ar Ogwr Ddigidol gan adnoddau oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf a gweld enghreifftiau o arfer orau o ran dehongliad digidol mewn mannau eraill, tanysgrifiwch i'n blog, neu ymwelwch â: <https://digitalbridgend.wordpress.com/>

Dolenni a Lawrlwythiadau