Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Cynnal a Chadw

Mae'n debyg mai gwaith cynnal a chadw cyson yw'r peth pwysicaf y gallwch ei wneud i ddiogelu'ch adeilad hanesyddol.

Mae nifer o resymau da dros gynnal a chadw'ch adeilad yn rheolaidd. Gall eich helpu i wneud y canlynol;

  • Diogelu eich adeilad hanesyddol er mwyn i genedlaethau sydd i ddod gael ei ddefnyddio a'i fwynhau.
  • Arbed arian trwy atgyweirio nodweddion megis ffenestri yn hytrach na gorfod gosod rhai newydd
  • Atal problemau mwy difrifol ac osgoi cost a thrafferthion gwaith atgyweirio helaeth
  • Cadw golwg daclus eich adeilad a chyfrannu at deimlad o falchder yn y gymuned.

Trwy sylwi ar broblemau bach yn ddigon cynnar gallwch atal difrod difrifol a'r angen am waith atgyweirio drud yn nes ymlaen. I gael cyngor da ynglŷn â gofalu am eich adeilad, neu os oes arnoch angen gwybodaeth ynglŷn â thoeau, muriau, gwaith coed a.y.b. ewch i wefan materion cynnal a chadw Cadw: http://www.maintenancematterswales.org.uk Rhoddir cyngor arbenigol ochr yn ochr â ffotograffau, lluniau a chlipiau fideo a chewch y cyfle hyd yn oed i lunio cynllun cynnal a chadw wedi ei deilwra'n union ar gyfer eich adeilad, er mwyn eich helpu gyda'ch arolygiadau cynnal a chadw rheolaidd.

Dolenni a Lawrlwythiadau