Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Dyma’ch Treftadaeth CHI 2014

Dyma'ch Treftadaeth CHI 2014

 

Cannoedd o bobl yn cael cipolwg ar ein gorffennol. Cafodd mwy na 250 o bobl gipolwg ar fywyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf pan aethant i ddigwyddiad treftadaeth arbennig yn Nhŷ Bryngarw ar ddydd Sul 11o Fai.

 

Roedd y digwyddiad rhad ac am ddim yn troi'r cloc yn ôl ganrif gan fwrw golwg dros amrywiol agweddau ar gyfnod y rhyfel. Fe'i trefnwyd gan dîmreachmewn partneriaeth â Chronfa Dreftadaeth y Loteri a Phrosiect Pen-y-bont ar Ogwr Ddigidol.

 

Roedd union gopi o ffos wedi'i adeiladu ar y lawnt o flaen Tŷ Bryngarw, cynhaliwyd ymgyrchoedd recriwtio i'r fyddin, ac ail-grewyd brwydrau. Yn ogystal, cafodd ymwelwyr gyfle i ddysgu rhai sgiliau byw'n wyllt yn y coetir trwy adeiladu eu cuddfannau eu hunain a blasu cawl danadl gwyllt.

 

Roedd Cymdeithasau Hanes a Threftadaeth o Rwydwaith Treftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn bresennol yn y digwyddiad, er mwyn dangos eu harddangosfeydd a rhannu eu prosiectau hanes lleol â'r cyhoedd. Cafwyd sgyrsiau gan siaradwyr gwadd am bynciau megis 'Y Cymry yng Nghoedwig Mametz', 'Rôl Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf', Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Phrosiect Pen-y-bont ar Ogwr Ddigidol.

 

Hefyd, dangosodd sinema dros dro ddeunydd o'r Rhyfel Byd Cyntaf ar ffilm mewn lliw ac roedd gan Ystafell De Cedars fwydlen arbennig o'r Rhyfel Mawr ar gyfer cwsmeriaid.

 

Dywedodd David Williams, a ddaeth i'r digwyddiad gyda ffrindiau, ei fod yn "ddiwrnod da, llawn gwybodaeth. Roedd y digwyddiad treftadaeth ym Mharc Bryngarw yn wych i rywun fel fi sydd â diddordeb mewn hanes. Roedd hi'n ddiddorol gweld y ffosydd a'r cymeriadau wedi'u gwisgo fel milwyr Prydeinig ac Almaenig, a bu bron i mi gofrestru gyda'r Gatrawd orau yn y fyddin Brydeinig, Catrawd Frenhinol Cymru, fel y dywedodd swyddog recriwtio 1914. Gwnaeth i'r Rhyfel swnio fel gwyliau, taith ddymunol i Ffrainc, bwyd da a byddwn gartref erbyn y Nadolig!"

 

Roedd Dirprwy Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Gary Thomas, ymhlith y rhai a oedd yn bresennol yn y digwyddiad ynghyd â Huw Irranca-Davies AS a dywedodd: "Yn y flwyddyn hon yn fwy nag unrhyw un arall, mae'n hanfodol i bob cenhedlaeth fyfyrio ar aberth anhygoel a dewrder y rheini a wasanaethodd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae arnom ddyled o ddiolchgarwch enfawr i bob un ohonynt ac roedd y digwyddiad hwn yn ffordd ardderchog i nodi Canmlwyddiant y Rhyfel drwy ddarparu cipolwg diddorol ar fywyd fel ag yr oedd 100 mlynedd yn ôl."

 

Dymuna tîm reach ddiolch i Goleg Paratoi Milwrol Pen-y-bont ar Ogwr  am eu cymorth amhrisiadwy ar y diwrnod, y staff yn Ystafell De Cedars , staff o Gwm Tawel am y sgiliau byw'n y gwyllt, grŵp ailgreu Swansea Pals, y Dr Jonathan Hicks a Roy Meredith am eu sgyrsiau craff a Chymdeithasau Hanes a Threftadaeth y Fwrdeistref sy'n gwirfoddoli eu hamser i helpu i gadw treftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn fyw.

Dolenni a Lawrlwythiadau