Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Mae Tîm Dylunio Cadwraeth a

Mae'r Tîm Cadwraeth a Dylunio'n chwarae rhan allweddol o ran rheoli'r amgylchedd hanesyddol a'i nod yw cyfrannu at y canlynol;

  • Diogelu a gwella treftadaeth adeiledig a thirwedd hanesyddol y Fwrdeistref Sirol
  • Codi safonau ym maes ansawdd dylunio
  • Datblygu sgiliau a mentrau hyfforddi o ran y dreftadaeth adeiledig
  • Cynyddu ymwybyddiaeth, gwybodaeth a mwynhad y cyhoedd o ran yr amgylchedd hanesyddol

Mae swyddogion o fewn y tîm yn cadw cofnodion ac yn darparu cyngor ynglŷn â diogelu a gwella'r amgylchedd adeiledig hanesyddol.

Mae'r Fwrdeistref Sirol yn cynnwys Henebion Cofrestredig, adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi hanesyddol, tirweddau hanesyddol ac adeiladau o bwysigrwydd lleol o ran pensaernïaeth neu hanes. Mae'r tîm hefyd yn cadw cofnod o strwythurau eraill o ddiddordeb hanesyddol gan gynnwys cofebion rhyfel, cerrig milltir a chaerau tanddaearol. Mae'r Tîm Cadwraeth a Dylunio'n cynnig canllawiau a chyngor cyn ymgeisio i berchnogion adeiladau hanesyddol, ymgeiswyr ac asiantau yn unol â deddfwriaeth gyfredol a chanllawiau cenedlaethol ynglŷn â'r amgylchedd adeiledig, yn ogystal â dogfennau polisi Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan gynnwys y Cynllun Datblygu Unedol, Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd a'r Strategaeth Treftadaeth Adeiledig sydd yn y broses o gael ei sefydlu.

Mae'r Tîm Cadwraeth a Dylunio'n gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yn y Tîm Adfywio a reach (y Rhaglen Datblygu Gwledig) i archwilio cyfleoedd ar gyfer prosiectau a chyllid a fydd yn cadw a gwella asedau ac ardaloedd hanesyddol pwysig ac yn cynyddu ymwybyddiaeth, gwybodaeth a mwynhad perchnogion adeiladau, trigolion ac ymwelwyr o ran yr asedau hyn.

Mae'r tîm hefyd yn rhedeg Rhaglen Menter Treftadaeth Tirlun Trefol ym Maesteg a Phen-y-bont ar Ogwr sef cynllun grantiau ar gyfer adeiladau hanesyddol sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, Cadw a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Pe baech yn dymuno cael mwy o wybodaeth am faterion ynglŷn ag adeiladau rhestredig, neu os ydych yn pryderu ynglŷn â rhywbeth sydd yn eich barn chi yn cael effaith niweidiol ar ardal gadwraeth, rydym yn croesawu eich sylwadau.

Mae'n bosibl y bydd nifer gyfyngedig o adeiladau rhestredig/hanesyddol yn gymwys i gael grant i helpu â gwaith atgyweirio ond nid yw hyn yn awtomatig. I gael manylion am y cymorth ariannol a allai fod ar gael, cysylltwch ag aelod o'r Tîm Cadwraeth a Dylunio ar 01656 643164/643175/815214 neu anfonwch e-bost i conservation&design@bridgend.gov.uk 

Dolenni a Lawrlwythiadau